چاپ مقاله دکتر یاسر امامیان

با کمال مسرت مقاله جناب آقاي دکتر یاسر امامیان  با عنوان:

Developing and solving an integrated model for production routing in sustainable closed-loop supply chain

در مجله Journal of Cleaner Production با ضریب تاثیر 7.246 از انتشارات Elsevierچاپ شده است، معاونت آموزشی دانشگاه مراتب خرسندي خود را محضر ايشان ابراز داشته، توفيقات بيش از پيش ايشان را در اين مسير از درگاه خداوند متعال خواستار است.

 

 

ورود کاربران

 

ورود کاربران