اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی

دانشگاه باختر حمایت معنونی خود را از  اولین کنفرانس بین آلمللی مدیریت بازاریابی صنعتی که توسط سازمان مدیریت صنعتی و انجمن علمی بازاریابی در خرداد ماه سالجاری برگزار می گردد اعلام داشت . ضمنا آقای دکتر لطیف امامی از مدرسین حوزه مدیریت دانشگاه نیز بعنوان عضو کمیته علمی انتخاب گردید .

ورود کاربران

 

ورود کاربران