برگزاری جلسه ی هم اندیشی با اساتید

برگزاری جلسه ی هم اندیشی با اساتید دانشگاه